Vrije School Mareland hanteert een klachtenprocedure. Heeft u een klacht, dan vragen wij u deze eerst te bespreken met de persoon in kwestie. Dit kan de juf of klassenleraar zijn, maar ook een ouder of vakleerkracht. Mocht dit gesprek niet de gewenste oplossing bieden, dan kunt u een afspraak maken voor een gesprek met de directeur. Wilt u de klacht liever buiten school houden, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de Stichting Vrije Scholen Rijnstreek, mw. Anita Hellemons: ahellemons@me.com

Voor een extern advies kunt u de Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs (VBS) raadplegen, www.vbs.nl.

Pestprotocol

Onze school heeft een actief beleid om pesten te voorkomen en tegen te gaan met behulp van de No Blame methode. Kijk op www.noblame.nl voor meer informatie.