Jaarplan MR 2017 – 2018

 

Inleiding

De MR van VS Mareland zet in dit jaarplan de uitgangspunten, planning en taakverdeling voor het komende schooljaar uiteen. Het jaarplan biedt de MR houvast bij de planning van de werkzaamheden. Het jaarplan is daarnaast bedoeld om te informeren over de geplande activiteiten van de MR in het schooljaar 2017 – 2018.

Positie van de MR binnen VS Mareland

 De MR is een wettelijk verplicht, onafhankelijk orgaan in de besluitvorming over beleid en functioneren van de school. Dit betekent dat het om formeel geregelde medezeggenschap gaat. De medezeggenschap van de MR verschilt daardoor wezenlijk van werkoverleg in bijvoorbeeld het schoolteam. De MR heeft de taak de inspraak en invloed van alle betrokkenen bij de school te bewaken en te stimuleren. Het opkomen voor de belangen van het personeel, de ouders en leerlingen betekent niet dat het bestuur de MR ook zaken hoeft voor te leggen die betrekking hebben op een individueel personeelslid of een leerling. De bijzondere bevoegdheden van de MR (zie hieronder) hebben namelijk vrijwel allemaal betrekking op de vaststelling of wijziging van beleid

De algemene bevoegdheden van de MR

De bevoegdheden van de MR zijn onder te verdelen in:

 • Algemene bevoegdheden: het informatie-, initiatief-, overleg-, en het besprekingsrecht.
 • Bijzondere bevoegdheden: het advies- en het instemmingsrecht.
 • Algemene bevoegdheden
  Het informatierecht is misschien wel het belangrijkste recht van de MR. Zonder voldoende informatie kan geen enkele MR voldoende inbreng hebben. Dit is ondermeer van groot belang om tot een weloverwogen oordeel te kunnen komen. Het initiatiefrecht betekent dat de MR over alle aangelegenheden voorstellen mag doen en standpunten kenbaar kan maken. Samenhangend met het initiatiefrecht heeft de MR ook het recht om alle aangelegenheden die op de school betrekking hebben aan de orde te stellen, met of zonder het bevoegd gezag of de schoolleiding. MR Mareland vergadert zowel in MR verband als met de schooldirectie.
 • Bijzondere bevoegdheden
  De MR is bevoegd de schooldirectie te adviseren over een voorgenomen besluit. Onderwerpen die de wettelijke verantwoordelijkheid van het bestuur betreffen, bijvoorbeeld de financiën, personeels samenstelling of belangrijke besluiten van de school over haar voortbestaan, zijn onderworpen aan het adviesrecht van de hele MR. Het instemmingsrecht is de sterkste bevoegdheid van de MR, door het niet verlenen van zijn instemming kan de MR voorgenomen besluiten tegenhouden. Hierbij gaat het voornamelijk over onderwerpen van onderwijsinhoudelijke aard waarin onderwijskundige doelstellingen centraal staan (zoals bijv. het schoolplan waarin het beleid van de school voor 4 jaar wordt vastgesteld.).

De MR werkt met in achtneming van hetgeen is bepaald in:

 1. Het medezeggenschapsstatuut;
 2. Het medezeggenschapsreglement;
 3. Het huishoudelijk reglement;

Samenstelling MR schooljaar 2017 – 2018

De samenstelling van de medezeggenschapsraad dit schooljaar is:

Personeelsgeleding:

Veronica Stad                                  Leerkracht Klas 2

Petra Kamper                                   Leerkracht Kleuters

Permanent vacant[1]

Permanent vacant

Oudergeleding:

Linda Hendriks,                  lid MR

Martijn Ludwig                    lid MR

Sophie Ponten,                   secretaris MR

Saskia Verhagen                voorzitter MR

Communicatie

De MR brengt na elke vergadering verslag uit middels een stukje in de Korte Mare (voor de ouders) en in de schoolvergaderingen (voor het personeel).

De MR is te bereiken via het email adres: mr@vsmareland.nl of door een van de leden direct te benaderen.

Zoals gezegd voert de MR-overleg namens u als ouder/verzorger of teamlid. Echter, de MR heeft uitdrukkelijk niet de intentie om incidenten of individuele gevallen te bespreken. Wel laten we ons graag voeden door uw mening of ideeën. Dit bevordert het draagvlak van de genomen besluiten en dit past ook binnen de taakomschrijving van de MR: het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen de school

Relatie Stichting Vrije scholen Rijnstreek en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

VS Mareland is onderdeel van de Stichting Vrije Scholen Rijnstreek waar ook de scholen in Zoetermeer en Alphen a/d Rijn toe behoren. De stichting wordt geleid door de twee directeur bestuurders en het college van bestuur en het toezicht wordt gerealiseerd door de Raad van Toezicht.

Wanneer meer dan één school onder hetzelfde bevoegd gezag valt, dan is er naast de MR ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor boven schoolse zaken, hierbij valt te denken aan onderwijsbeleid en financiën. De GMR is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan, waarin ouders en personeel samenwerken aan een gezonde organisatie. Om een goede afstemming te garanderen zorgen de GMR-vertegenwoordigers en MR korte communicatielijnen en een regelmatige terugkoppeling.

Vanuit VS Mareland zit Krijn Tabbers (ouder klas 6) als voorzitter in de GMR. Bij vergaderingen sluit altijd nog een MR lid aan.

In 2017/2018 zal er twee keer een overleg zijn tussen de (G) MR en het toezichthoudend bestuur.

 

Algemene onderwerpen schooljaar 2017 – 2018

Deze onderwerpen komen jaarlijks terug

 • Begroting 2017-2018/ afrekening 2016/2017
 • Zorgplan 2017-2018
 • Monitoring schoolplan 2017-2018
 • Formatieplan 2017-2018
 • Schoolgids 2017-2018

Specifieke onderwerpen schooljaar 2017 – 2018

De MR kiest elk jaar een aantal aandachtspunten. De afgelopen jaren heeft de MR intensiever gekeken naar het Zorgplan en het Schoolplan. Ook is er een gedeelde training geweest met de Medezeggenschapraden van de 2 andere scholen

In 2017/2018 zal de MR zich specifiek richten op

 • Stichting brede ontwikkelingen, met name de uitbreiding en de financiën
 • Kwaliteitszorg
 • Veiligheidsprotocol
 • Communicatie en positie van ouders binnen VS Mareland.

Vergaderdata MR 2017/2018

Vergaderingen vinden plaats op dinsdag avond van 19:00-21:00 uur, waarbij Willem de Koning als directeur aansluit om 20:00 uur.

 • 5 september
 • 31 oktober
 • 11 december (overleg met toezichthoudend bestuur begroting 2018)
 • 23 januari
 • 6 maart
 • 24 april
 • 5 juni

[1] De MR telt formeel 8 leden. In het team is besloten slechts 2 actieve vertegenwoordigers van de personeelsgeleding in te zetten ivm de taakdruk van de personeelsleden.