Wat is een MR?

De Wet Medezeggenschap op Scholen verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in tijdens het overleg met de schooldirectie.

Dat kan over alle onderwerpen gaan die betrekking hebben op de school. Ten aanzien van een aantal onderwerpen heeft de raad speciale bevoegdheden. Zo wordt de MR om advies gevraagd bij het vaststellen van bijvoorbeeld het meerjarig financieel beleid, het vakantierooster en zaken als nieuwbouw. Op andere onderwerpen moet de raad eerst instemming geven voordat er een besluit kan worden genomen. Voorbeelden zijn de bestemming van de ouderbijdrage, de vaststelling van het formatieplan en het zorgplan.

Waar mogelijk probeert de MR om al vroegtijdig in het besluitvormingsproces betrokken te zijn door middel van overleg met de directie en het pro-actief aandragen van adviezen.

Medezeggenschapsraad Vrije School Mareland 2022-2023
Personeelsgeleding: Petra Kamper                       petra-kamper
Cécile Aras
Sofie Willems-van Dijk
Oudergeleding: Kim Minnebo
Carlos Valencia
Lydia Bremmer
Maartje Rhebergen-Mabesoone
Hessel Heins
Hoe kun je ons bereiken?

Wil je meer weten over de MR? Heb je goede ideeën, suggesties en/of vragen rondom de ontwikkelingen in en om onze school? Spreek ons aan of stuur een bericht naar mr@vsmareland.nl.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Naast de MR zijn de ouders van Mareland vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zitten afgevaardigden van de scholen die deel uitmaken van de Stichting Vrije Scholen Rijnstreek. Naast onze school Vrije School Mareland in Leiden, zijn dat Vrije School De Vuurvogel in Zoetermeer en Vrije School Ridderspoor in Alphen aan den Rijn, alle drie basisscholen. De GMR behandelt zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor de drie aangesloten scholen. Een voorstel dat slechts betrekking heeft op één of een deel van de betrokken scholen, komt niet in de GMR aan de orde. Maar alleen in de MR van de betrokken school of scholen. Een ouder en een leerkracht vertegenwoordigen onze school in de GMR.